Zemplínske múzeum

Miesto: Michalovce

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Múzeum sa od svojho vzniku zameriava na výskum a dokumentáciu prírody, pravekých a stredovekých dejín, histórie, kultúry a umenia regiónu Zemplína. Špecializuje sa na oblasť zoológie stavovcov, pravekých dejín, cirkevnej histórie, agrárnej etnografie, výtvarného umenia a umeleckých remesiel 19. – 21. storočia.

Sídlo: Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce
Tel.: +421( 0)56/ 64 410 93, +421(0)56/ 64 213 26, +421(0)56/ 64 310 86
Fax: +421(0)56/ 64 310 86
E-mail: zemplinskemuzeum(at)gmail.com
Internetové stránky: www.zemplinskemuzeum.sk/

Sídlom múzea je barokovo – klasicisticky kaštieľ šľachtickej rodiny Sztarayovcov. Dnešná podoba kaštieľa je výsledkom niekoľkých stavebných etáp, realizovaných od 17. storočia postupným prebudovávaním staršieho stredovekého hradu. Kaštieľ s komplexom priľahlých budov je národnou kultúrnou pamiatkou.

Sídlo Zemplínskeho múzea Historická expozícia Bytová kultúra šľachty a mešťanov predstavuje v prevažnej miere miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. - začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historicky nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne).

Archeologická expozícia Pravek až včasný stredovek Zemplína prezentuje pamiatky pravekého a včasnostredovekého vývoja Zemplína. K najvýznamnejším exponátom patrí bohatá kolekcia neolitickej keramiky a antropomorfná i zoomorfná neolitická plastika. Z obdobia eneolitu popri medených sekeromlatoch patria k najvzácnejším zlaté terčovité závesky z pohrebiska tiszapolgárskej skupiny (najstarší doklad spracovania zlata na Slovensku). Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza so záprahom v strednej Európe (kultúra Sucius de Sus, 14. storočie pred n. l.).

Etnografická expozícia Zaniknuté a zanikajúce ľudové remeslá dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá a pracovné činnosti dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. K cenným patria exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne. Zvlášť pozoruhodná je zbierka keramických výrobkov pozdišovského hrnčiarstva, predovšetkým svetoznámeho hrnčiarskeho majstra Michala Parikrupu. Súčasťou národopisného fondu je aj unikátna zbierka pastierskych predmetov z rohoviny a kože Tibora Galgóczyho.

Prírodovedná expozícia Vtáky a cicavce Zemplína predstavuje jednotlivé skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Ich reprezentanti sú v expozícii usporiadaní podľa jednotlivých biotopov, ktoré obývajú - les, ľudské sídla, poľnohospodársky obrábané plochy, kameňolomy, rieky a potoky, rybníky a vodne nádrže atd. K najpozoruhodnejším exemplárom patria: Potápka ušatá, Pelikán obyčajný, Ibišovec hnedý, Sisila bocianovitá, Skaliak pestrý, Ostrohárka severská, Vlk obyčajný, Vydra riečna, bahniaky, Žeriav popolavý a Karpatsky jeleň.

Umelecko-historická expozícia Výtvarná kultúra na Zemplíne je inštalovaná v priestoroch neskororenesančného tzv. Starého kaštieľa. Dokumentuje a prezentuje diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť.

Za najvýznamnejšie zo zbierok môžeme označiť gotickú pietu zo Strážskeho, renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierku ikon, liturgických predmetov a najkompletnejší súbor olejomalieb T. J. Moussona na Slovensku.

Otváracie hodiny:

september- jún:
Utorok-Piatok: 8.00 - 15.30
júl- august:
Utorok-Piatok: 9.00 - 17.00
Nedela: 14.00 - 17.00
Sobota: otvorené pre vopred nahlásenú skupinu s minimálnym počtom 15 osôb.

Počas pondelkov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum pre verejnosť zatvorené.

 

Autor/zdroj: Zemplínske múzeum
Zverejnil:
Vytvorené: 07.06.2013 12:39
Upravené: 05.11.2013 15:44