Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Miesto: Kráľovský Chlmec

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia KCMaP bolo zriadené 1. januára 2006 Košickým samosprávnym krajom. Je polyfunkčnou kultúrno-vzdelávacou trojzložkovou inštitúciou (osveta, múzeum, knižnica), ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí regiónov Medzibodrožia a Použia. Vytvára podmienky a predpoklady pre zachovanie a rozvoj menšinových kultúr, zveľaďuje kultúrne hodnoty Tokajskej oblasti. Uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej a umeleckej činnosti aj v rámci cezhraničnej spolupráce.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP):

Sídlo: Ul. Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.č.: +421 (0) 56/632 16 20, + 421 (0) 911 628 318, + 421 (0) 918 628 319, + 421 (0) 918 624 163
E-mail: kcmap(at)dornet.sk

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailatha:
Sídlo: Ul. Jozefa Mailátha č.2
Tel.: + 421 (0) 56/632 1845
E-mail: muzeum.kcmap(at)dornet.sk

Knižnica pri KCMaP:
Sídlo: Ul. Jozefa Mailátha č.2
Tel.: + 421 (0) 56/632 1845, +421 (0) 905 223 435
E-mail: kniznica.kcmap(at)dornet.sk
Internetové stránky: www.kcmap.sk

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia ako multikultúrna inštitúcia vykonáva svoju činnosť v 50 obciach regiónov Medzibodrožia a Použia. Kultúrne centrum je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, prehliadok, výstav, seminárov a slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru. Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých i mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti, akými sú: divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, výtvarníctvo, film a fotografia.

Hlavné činnosti:Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

 • Medzinárodné festivaly
 • Prednášky
 • Tvorivé dielne remesiel
 • Krajské postupové súťaže
 • Výstavy výtvarníkov
 • Vzdelávacie aktivity
 • Folklórne slávností
 • Podujatia vážnej hudby

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok: 7.30 – 15.30

Knižnica pri KCMaP je verejnou knižnicou s regionálnou pôsobnosťou pre regióny Medzibodrožie a Použie. Poskytuje bežné štandardné služby súvisiace so sprístupňovaním svojho knižnično-informačného fondu. Fond knižnice tvorí odborná, náučná a krásna literatúra pre dospelých aj deti, literatúra z odborov hudby a umenia, ako aj iné špeciálne nosiče informácií. Knižné jednotky sú v jazyku slovenskom, maďarskom, českom, anglickom.

Knižničné služby:Knižnica pri KCMaP

 • informačné a výpožičné služby verejnosti,
 • verejné čítania pre žiakov ZŠ a handicapované deti,
 • hodiny etickej a estetickej výchovy
 • besedy so spisovateľmi a ilustrátormi
 • prednášky s odbornými lektormi
 • výstavy
 • internetové služby

Otváracie hodiny:

Pondelok: 9.00 – 17.00
Utorok: 9.00 – 13.00
Streda – Štvrtok: 9.00 – 17.00
Piatok: 10.00 – 18.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Regionálna muzeálna expozíciaRegionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha cieľavedome zhromažďuje predmety múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva za účelom prípravy zriadenia regionálneho múzea - utvára podmienky na ochranu predmetov, - prezentuje predmety múzejnej a galerijnej hodnoty prostredníctvom výstav a expozícií.

Otváracie hodiny:

Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 17.00
Piatok: 10.00 – 18.00

 

 

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2013 13:16
Upravené: 23.11.2013 22:00